Апарат міської ради

Секретаріат

Ткачук Галина Іванівна

спеціаліст І-ї категорії ( з кадрової роботи) виконавчого комітету Пустомитівської міської ради

Основні обов’язки:

 • забезпечує ведення кадрової роботи в Пустомитівській міській раді;
 • веде встановлену звітно-облікову документацію, готує статистичну звітність з кадрових питань;
 • оформляє документи про прийняття присяги та присвоєння рангів, обчислює стаж роботи та служби в органах місцевого смоврядування;
 • організовує проведення роботи з підвищення кваліфікації кадрів;
 • проводить підготовку та оформлення документів з кадрових питань, забезпечує роботу конкурсної комісії, атестаційної комісії міської ради, контролює забезпечення виконання вимог законодавчих та нормативних актів про службу в органах місцевого самоврядування;
 • здійснює реєстрацію розпоряджень міського голови;
 • здійснює ведення книг погосподарського обліку с.Наварія;

 

Мадай Надія Василівна

– спеціаліст І-ї категорії (інструктор з питань звернень громадян) виконавчого комітету Пустомитівської міської ради

Основні обов’язки:

 • забезпечує ведення діловодства з питань звернень громадян в Пустомитівській міській раді;
 • здійснює реєстрацію/зняття з реєстрації, з місця проживання/перебування фізичних осіб;
 • здійснює ведення реєстрів, заповнення відповідних форм потрібних для реєстрації/зняття з реєстрації, місця проживання/ перебування фізичних осіб;
 • веде журнал реєстрації доручень;
 • безпосередньо здійснює ведення квартирного обліку громадян, а саме: приймає та реєструє заяви про взяття на квартирний облік, веде книгу реєстрації вказаних заяв  та книгу обліку осіб, які перебувають у черзі на одержання жилих приміщень, веде облікові справи щодо кожної особи, яка взята на квартирний облік, проводить перереєстрацію громадян, які перебувають на квартирному обліку щорічно з 1 жовтня по 31 грудня, готує та подіє статистичні звіти про квартирну чергу та надання житлових приміщень;
 • здійснює контроль за розглядом посадовими особами виконавчого комітету міської ради звернень громадян.

 

Гаврилів Олена Сергіївна

секретар – друкарка виконавчого комітету Пустомитівської міської ради

Основні обов’язки:

 • організовує особистий прийом громадян та представників юридичних осіб міським головою;
 • здійснює реєстрацію вхідної та вихідної документації у міській раді; реєстрацію звернень громадян;
 • подає вхідну документацію міському голові для попереднього розгляду.

Бухгалтерська служба

Тернавська Неля Михайлівна

-головний бухгалтер Пустомитівської міської ради

Основні обов’язки:

 • здійснює керівництво діяльністю бухгалтерської служби;
 • забезпечує виконання покладених на бухгалтерію міської ради завдань щодо організації бухгалтерського обліку фінансової діяльності міської ради і контролює дотримання правил його ведення;
 • керує розробкою та впровадженням заходів щодо дотримання фінансової дисципліни;
 • організовує облік надходжень, товарно-матеріальних цінностей, зберігання первинних документів, облікових регістрів бухгалтерської звітності та своєчасне подання їх до архіву;
 • забезпечує складання балансу й оперативних зведених звітів про доходи і витрати коштів, про використання бюджету, іншої бухгалтерської і статистичної звітності, подання їх у встановленому порядку у відповідні органи;
 • організовує роботу з підготовки пропозицій  для керівника  щодо: визначення облікової політики установи та внесення змін до обраної облікової політики, вибору форми бухгалтерського обліку  з урахуванням діяльності установи і оброблення облікових даних, розроблення системи і форм внутрішньогосподарського(управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків аналітичного обліку, звітності і контролю господарських операцій;
 • здійснює контроль за законністю, своєчасністю та правильністю оформлення документів; використанням фонду оплати праці; встановленням посадових окладів;  дотриманням фінансової дисципліни; правильністю нарахування та перерахування податків до Державного бюджету та інших платежів; дотриманням встановлених правил проведення інвентаризації грошових, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов’язань; стягненням у встановлений термін дебіторської та сплаченням кредиторської заборгованості ;

 

Сташків Галина Степанівна

-спеціаліст І-ї категорії (бухгалтер) Пустомитівської міської ради

Основні обов’язки:

 • виконує роботу з ведення бухгалтерського обліку майна, коштів, фондів, результатів діяльності тощо в Пустомитівській міській раді
 • виконує роботи з формування, ведення та зберігання даних бухгалтерської інформації
 • бере участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності Пустомитівської міської ради , інвентаризацій грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, розрахунків, платіжних зобов’язань; розробленні та здійсненні заходів, що спрямовані на дотримання фінансової дисципліни та раціональне використання ресурсів;формулюванні економічної постановки завдань або окремих її етапів, що вирішуються за допомогою обчислювальної техніки
 • веде оборотну відомість по розрахунках з підзвітними особами та проводить облік розрахунків з покупцями і замовниками, з іншими кредиторами
 • здійснює виконання окремих доручень міського голови і головного бухгалтера  міської ради по складанню і виконанню бюджету

 

Хавик Ірина Іванівна

-спеціаліст І-ї категорії (бухгалтер) Пустомитівської міської ради

Основні обов’язки:

 • виконує роботу з ведення бухгалтерського обліку майна, коштів, фондів, результатів діяльності тощо в Пустомитівській міській раді
 • виконує роботи з формування, ведення та зберігання даних бухгалтерської інформації
 • бере участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності Пустомитівської міської ради , інвентаризацій грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, розрахунків, платіжних зобов’язань; розробленні та здійсненні заходів, що спрямовані на дотримання фінансової дисципліни та раціональне використання ресурсів;формулюванні економічної постановки завдань або окремих її етапів, що вирішуються за допомогою обчислювальної техніки
 • веде оборотну відомість по розрахунках з підзвітними особами та проводить облік розрахунків з покупцями і замовниками, з іншими кредиторами
 • здійснює виконання окремих доручень міського голови і головного бухгалтера  міської ради по складанню і виконанню бюджету

Відділ соціально-економічного розвитку

Притула Ірина Богданівна

-начальник відділу соціально-економічного розвитку виконавчого комітету Пустомитівської міської ради

Основні обов’язки:

 • готує програми соціально – економічного розвитку та інші програми міської ради, подає їх на затвердження ради та організовує їх виконання; подає раді звіти про хід і результати виконання цих програм;
 • розробляє та подає на розгляд міської ради пропозиції щодо проектів рішень про прийняття та внесення змін до бюджету;
 • приймає участь у забезпеченні виконання дохідної частини бюджету, проводить аналіз структури, тенденцій та динаміки надходжень доходів до бюджету;
 • залучає на договірних засадах підприємства, установи, організації та інші суб’єкти господарювання, незалежно від форм власності, до участі в комплексному соціально – економічному розвитку міської ради, координує цю роботу;
 • сприяє здійсненню інвестиційної діяльності на території Пустомитівської міської ради, проводить моніторинг можливих джерел фінансування інвестиційних проектів Пустомитівської  міської ради, бере участь у розробці промоційних матеріалів про місто Пустомити та село Наварія;
 • аналізує виконання кошторисів, оперативної та бухгалтерської звітності з фінансової діяльності міської ради.

Лутчин Богдан Петрович

-спеціаліст І-ї категорії (інженер – землевпорядник) Пустомитівської міської ради

Основні обов’язки:

 • розробляє або бере участь у підготовці документів міської ради з питань регулювання земельних відносин;
 • контролює, аналізує та оцінює стан справ у сфері регулювання земельних відносин;
 • погоджує землевпорядну документацію;
 • проводить розгляд звернень громадян та юридичних осіб з питань закріплених за ним напрямів роботи та подає висновки і пропозиції щодо їх вирішення;
 • бере участь у розгляді земельних спорів;
 • здійснює на території міської ради облік і звітність у сфері регулювання земельних відносин, використання та охорони земель.

Кудерський Андрій Петрович

-спеціаліст І-ї категорії (архітектор – будівельник) Пустомитівської міської ради

Основні обов’язки:

 • розробляє або бере участь у підготовці документів міської ради з питань архітектури та будівництва;
 • здійснює перевірку відповідності законодавству та готує проекти документів міської ради відповідно до закріплених за ними напрямків роботи ;
 • бере участь у перевірках у межах своєї компетенції  виконання чинного законодавства  у сфері архітектури та будівництва; у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризації тощо;
 • здійснює контроль за проведенням будівельних та ремонтних робіт в Пустомитівській міській раді, на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях, перевіряє акти виконаних робіт; веде облік прийнятих в експлуатацію будівель на території м.Пустомити та с.Наварія .

Мовчан Наталія Володимирівна

-спеціаліст І-ї категорії (еколог) Пустомитівської міської ради

Основні обов’язки:

 • розробляє та бере участь у підготовці документів міської ради з питань екології та охорони навколишнього природного середовища;
 • контролює та аналізує, оцінює стан справ у сфері екології та охорони навколишнього природного середовища;
 • складає протоколи про адміністративні правопорушення у сфері екології та охорони природного навколишнього середовища;
 • здійснює контроль за проведенням робіт в територіальних межах Пустомитівської міської ради, на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях, які можуть вплинути на стан навколишнього середовища; організовує систематичне та оперативне інформування населення, підприємств, установ та організацій з питань екології та охорони навколишнього середовища;
 • забезпечує організацію збору, утилізації та захоронення промислових, побутових та інших відходів на території Пустомитівської міської ради;
 • проводить розгляд звернень громадян та юридичних осіб з питань закріплених за ним напрямів роботи та подає висновки і пропозиції щодо їх вирішення.

 


Бучковська Наталія Степанівна

-спеціаліст І-ї категорії (юрисконсультант) Пустомитівської міської ради (на заміні основного працівника)

Основні обов’язки:

 • виконує правову роботу на відповідному напрямі діяльності правової служби; здійснює перевірку відповідності законодавству та візує проекти розпоряджень та інших нормативних актів, що подаються на підпис керівництву;
 • готує висновки на проекти нормативних актів, що надійшли до Пустомитівської міської ради на відзив; надає допомогу в оформленні правових документів з питань, що є в компетенції Пустомитівської міської ради;
 • здійснює аналіз матеріалів, що надійшли від правоохоронних органів, даних статистичної звітності, що характеризують стан законності в Пустомитівській міській раді.

Даниловська Ольга Орестівна

спеціаліст  І-ї категорії(з питань інформаційної роботи та міжнародного партнерства ) Пустомитівської міської ради

Основні обов’язки:

 • здійснення зв’язків з громадськістю через засоби масової інформації, надання їм сприяння у висвітленні питань роботи ради, виконавчого комітету та міського голови;
 • висвітлення позиції органів місцевої влади з актуально-суспільних, політичних та соціально-економічних питань, інформування населення про поточну роботу , прийняття рішень міської ради, рішення виконавчого комітету, розпорядження міського голови та інші документи ;
 • висвітлення результатів проведення громадських слухань, інших дорадчо-консультативних органів при міській раді та її виконавчих органів; забезпечення запитів представників ЗМІ щодо надання коментарів;
 • популяризація міста, поширення знань про місто в Україні та за кордоном, співпраця з органами влади інших країн, міжнародними організаціями, зарубіжними установами з метою промоції міста; пошук спонсорів для проведення промоційних заходів в Україні та за кордоном;
 • здійснення  підготовки проектів програм зовнішньоекономічного, інвестиційного розвитку міста та звітів про хід і результати виконання цих програм; розробка умов залучення в економіку міста іноземних та внутрішніх інвестицій.

Гаврилів Богдан Петрович

-водій міської ради 

ПЕРЕГЛЯНУТИ ІНФОГРАФІКУ АПАРАТУ МІСЬКОЇ РАДИ МОЖНА ТУТ