ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

«Схема санітарного очищення м. Пустомити 

(мкр. Лісневичі, мкр. Глинна) та с. Наварія» 

 1. ЗАМОВНИК:

Пустомитівська міська рада Львівської області

 • ВИД ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», документи державного планування – стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування.

ДП ДІПМ «Містопроект» розробляє проектну документацію «Схема санітарного очищення м. Пустомити (мкр. Лісневичі, мкр. Глинна) та с. Наварія»  (далі – Схема), що пропонується до затвердження виконавчим комітетом Пустомитівської міської ради.

Проект Схеми розроблено з метою забезпечення реалізації місцевої стратегії управління відходами у місті Пустомити та с. Наварія, що передбачена до схвалення виконавчим комітетом Пустомитівської міської ради. 

Метою Схеми санітарного очищення з урахуванням перспектив розвитку є:

 • Розподіл території населеного пункту за районами санітарного очищення;
 • Визначення методів поводження з побутовими відходами, включаючи небезпечні відходи у їх складі, промисловими відходами III – IV класів небезпеки, які відповідно до ДСанПіН 2.2.7.029-99 можуть прийматися на полігони побутових відходів;
 • Визначення методів прибирання об’єктів благоустрою та методів знешкодження вуличного змету;
 • Визначення типу, кількості, технічних характеристик контейнерів для зберігання побутових відходів, включаючи небезпечні відходи у їх складі, спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення побутових відходів, включаючи небезпечні відходи у їх складі, машин, механізмів, устаткування;
 • Визначення доцільності будівництва нових об’єктів поводження з побутовими відходами та прибирання території населеного пункту;
 • Визначення інших заходів, передбачених Схемою, в тому числі обсяги фінансування.

Підставою для розроблення Схеми є:

 • Рішення Пустомитівської міської ради №02-03/68 від 14.08.2014 р. на основі ст. 30 ЗУ “Про місцеве самоврядування”;
 • Закон України “Про благоустрій населених пунктів” від 06.09.2005 № 2807-ІV (із змінами);
 • Закон України “Про відходи” від 05.03.1998 №187/98-ВР (із змінами);
 • Постанова Кабінету Міністрів України “Правила надання послуг з вивезення побутових відходів” від 10.12.2008 року №1070 (із змінами);
 • Наказ № 57 від 23.03.2017 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Про затвердження Порядку розроблення, погодження та затвердження схеми санітарного очищення населених пунктів;
 • ДБН Б.2.2-6-2013 Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту;
 • ДБН В.2.4-2-2005 Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування;
 • “ДБН В.2.4-4-2010 Полігони зі знешкодження та захоронення токсичних відходів. Основні положення проектування.”;
 • Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України “Про затвердження Правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів” від 30.07.10 р. “259;
 • Наказ Міністерства охорони здоров’я України “Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць” від 17.03.11 р. №145;
 • Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України “Про затвердження Типових правил благоустрою території населеного пункту”.
 • Постанова Кабінету Міністрів України №1173 від 11.10.2011 р. “Питання надання послуг з вивезення побутових відходів”;
 • Постанова Кабінету міністрів України №1010 від 26.10.2006 р. “Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів”;
 • Закон України “Про стратегічну екологічну оцінку” від 20.03.2018 року №2354-VІІІ.
 • Рішення Виконавчого комітету Пустомитівської міської ради №        від              р.;
 • Наказ № 296 від 10.08.2018 Міністерства екології та природних ресурсів України Про затвердження Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування;
 • ДБН Б.2.2-6-2013 Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту;
 • Закон України “Про регулювання містобудівної документації” від 01.01.2019 р. №3038-VІ;
 • Закон України “Про доступ до публічної інформації” від 01.05.2015 р. №2939-VІ;
 • Закон України “Про місцеве самоврядування” від 11.01.2019 р. №280/97/ВР.

Проект розробляється у відповідності з Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН Б.1.1-14:2012 «Планування і забудова територій», ДСП-173 «Державні санітарні правила планування і забудови населених пунктів», та з урахуванням вимог природо охороного законодавства та нормативно-правової документації щодо забезпечення сприятливих умов життєдіяльності населення, зокрема: Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991 р. “1264-ХІІ; Закон України “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення” від 24 лютого 1994 р. №4004-ХІІ; Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України “Про затвердження Типових правил благоустрою території населеного пункту”; Закон України “Про охорону атмосферного повітря” від 17 листопада 1992 року; Закон України “Про тваринний світ” від 13.12.2001 року №2894-ІІІ; Закон України “Про екологічну мережу України” від 19.04.2018 р. №1864-IV; Закон України “Про благоустрій населених пунктів” від 04.10.2018 р. № 18\/98-ВР.

 3) ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ:

а) для довкілля:

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа  планування Схеми санітарного очищення м. Пустомити (мкр. Лісневичі, мкр. Глинна) та с. Наварія, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

 • ґрунти;
 • атмосферне повітря;
 • водні ресурси;
 • стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок);
 • кліматичні фактори;

у тому числі для здоров’я населення;

Фізичні, хімічні чи біологічні характеристики відходів створюють чи можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров’я людини та вимагають спеціальних методів і засобів поводження з ними.

Наразі розвиток відповідної інфраструктури в Україні знаходиться на низькому рівні, запропонований проект Схеми передбачатиме створення відповідної інфраструктури та визначає завдання, які покликані створити комплексну систему поводження з відходами, що в свою чергу мінімізує шкідливий вплив на здоров’я населення.

 б) для територій з природоохоронним статусом;

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від діяльності об’єктів інфраструктури поводження з відходами, що пропонується відповідно до Схеми на:

території та об’єкти природно-заповідного фонду, їх охоронні зони, землі природно-заповідного фонду України, території та об’єкти, що мають особливу екологічну, наукову і естетичну цінність та об’єкти комплексної охорони. 

За результатами СЕО встановити екологічні обмеження реалізації таких об’єктів інфраструктури управління відходами, якщо такі присутні.

 4) ВИПРАВДАНІ АЛЬТЕРНАТИВИ, ЯКІ НЕОБХІДНО РОЗГЛЯНУТИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО;

Схема санітарного очищення розробляється для визначення стратегії поводження з ТПВ у визначених межах проектованої території, альтернативи у даному проекті не розглядалися.

 5) ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ, МЕТОДИ І КРИТЕРІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАТИМУТЬСЯ ПІД ЧАС СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ;

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища. 

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись вищевказані методи, зокрема буде здійснено:

 • збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;
 • проведення аналізу слабких та сильних сторін проекту Плану з точки зору екологічної ситуації;
 • проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей;
 • визначення можливих чинників змін антропогенного та природного характеру;
 • проведення оцінки впливу Схеми на складові довкілля та на стан здоров’я й добробут населення;
 • моніторинг фактичного впливу впровадження Схеми на довкілля.

 6) ЗАХОДИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОЗГЛЯНУТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ;

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

 Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів. 

Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

 Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на об’єкти тваринного світу Під час провадження планованої діяльності, у відповідності до вимог статей 9, 37, 39, 40 Закону України «Про тваринний світ»: 

 • збереження умов існування видового і популяційного різноманіття тваринного світу в стані природної волі; 
 • недопустимість погіршення середовища існування, шляхів міграції та умов розмноження диких тварин; 
 • збереження цілісності природних угруповань диких тварин; 
 • запобігання загибелі тварин під час здійснення виробничих процесів; 
 • охорону середовища існування, умов розмноження і шляхів міграції тварин; 
 • недоторканість ділянок, що становлять особливу цінність для збереження тваринного світу; 
 • розроблення і здійснення заходів, які будуть забезпечувати збереження шляхів міграції тварин.

 Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров’я населення При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів будуть розглядатися: 

 • відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами; 
 • заходи радіаційної безпеки, відповідних санітарних правил, а також заходи встановлені нормами, іншими актами законодавства, що містять вимоги радіаційної безпеки.

 7) ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ;

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». 

Пропонується така структура Звіту із СЕО:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 8) ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ТА СТРОКИ ЇХ ПОДАННЯ.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Схема санітарного очищення м. Пустомити та с. Наварія подаються до:

Пустомитівської міської ради Львівської області.

Відповідальна особа: Мовчан Наталія (контактні дані: e-mail: pustomyty_rada@ukr.net ;

тел.: 227-89-17)

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто до 19листопада 2019 року.»

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *